Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.02.2021 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych,
 • zdjęcia w aktualnościach nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści od innych podmiotów,
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL,
 • istnieją odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu,
 • nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • w niektórych przypadkach tekst jest wyjustowany,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • z treści strony nie można w pełni korzystać na urządzeniach mobilnych bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma) – niedostępne pozycje menu.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • narzędzia umożliwiające dostosowanie kontrastu, kolorów,
 • wyróżnienie odnośników,
 • narzędzia umożliwiające zmianę wielkości tekstu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 08.02.2022.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: dostępnosc_cyfrowa@szkolaszpikolosy.pl lub telefoniczny: 84-698-14-89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub któregoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu lub e-mail), dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, opis na czym polega problem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach, Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów.

 • Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne od frontu budynku obok podjazdu, drugie od podwórza – przez pomieszczenie socjalne.
 • Do wejścia głównego prowadzi droga dojazdowa o długości 73 m, oraz chodnik o tej samej długości.
 • Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą pawilonów – jeden jednokondygnacyjny, drugi dwukondygnacyjny.
 • Budynek nie jest wyposażony w platformy schodowe umożliwiające osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze.

Aplikacje mobilne

Brak.

 

 

Pasek narzędzi ułatwień dostępu