Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin punktu wydawania posiłków w Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

 

Podstawa prawna: Art.67a ust.3 ustawy o systemie oświaty – (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania ze stołówki są uprawnieni uczniowie i pracownicy szkoły oraz w szczególnych sytuacjach inne osoby za zgodą Dyrektora Szkoły.
 2. Punkt wydawania posiłków  nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, sobót, niedziel, świąt, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii.
 3. Za bieżący stan higieny punktu wydawania posiłków  odpowiada sprzątaczka.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających z punktu wydawania posiłków  odpowiadają: wychowawcy świetlicy oraz inni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły pracownicy pedagogiczni pełniący dyżur w trakcie wydawania posiłków.
 5. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na dwa tygodnie. Jadłospis jest dodatkowo publikowany na szkolnej stronie internetowej.
 6. W jadłospisie podaje się występujące w posiłkach alergeny.
 7. W szczególnych sytuacjach (awarie urządzeń, absencja personelu) zastrzega się możliwość dokonywania zmian w jadłospisach bez wcześniejszego ich publikowania.
 8. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu do wychowawców świetlicy.
 9. Obiady muszą być spożywane przez uczniów w punkcie wydawania posiłków. W przypadku nieobecności w szkole ucznia, obiad może być wydany na wynos dorosłym członkom rodziny ucznia w dostarczone przez nich naczynia w godzinach od 10.00 do 12.00
 10. Naczynia powinny być przekazane dyżurującemu pracownikowi świetlicy, tak aby rodzice (opiekunowie) nie wchodzili do pomieszczenia punktu wydawania posiłków.

 

Zalecenia dotyczące posiłków wydawanych w punkcie wydawania posiłków

 1. Posiłki i napoje oferowane uczniom w szkole powinny być wydawane w odpowiednich warunkach higienicznych i mieć wartość energetyczną i odżywczą odpowiednią do wieku i potrzeb odbiorców. Powinny być przygotowane w dniu wydania do spożycia, w warunkach zabezpieczających przed rozwojem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (odpowiedni sprzęt, temperatura obróbki i przechowywania). Posiłki powinny być urozmaicone oraz powinny charakteryzować się dobrym smakiem, zapachem i konsystencją.
 2. Jadłospisy muszą uwzględniać zasady ich układania, w tym zalecenia dotyczące doboru produktów spożywczych i metod obróbki kulinarnej. Jadłospisy zawierają wykaz alergenów występujących w posiłkach.
 3. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona mają prawo kontrolowania jakości wydawanych posiłków, w tym ich zgodności z recepturą dostarczonych jadłospisów oraz podejmować działania zapobiegające nienależytemu przygotowywaniu oferowanych uczniom posiłków.
 4. Posiłki wydawane są dzieciom i uczniom w naczyniach jednorazowego użytku.

§3

Zasady korzystania z punktu wydawania posiłków

 1. W punkcie wydawania posiłków  funkcjonuje elektroniczny system Werp służący do organizacji ewidencji i wydawania posiłków.
 2. Wydawanie posiłków odbywa się od godziny 10.00 do godziny 12.00.
 3. Na przerwie od godziny 10.35 do 10.55 z punktu wydawania posiłków  korzystają uczniowie klas I – VII, od godziny 11.00 do godziny 12.00  korzystają dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego.
 4. W szczególnych sytuacjach (wyjście na basen, zawody, konkursy, wycieczki, zwolnienia z lekcji) wychowawcy świetlicy umożliwiają korzystanie uczniom z punktu poza wyznaczonymi przerwami.
 5. W szczególnych sytuacjach (powrót z zawodów, konkursów, wycieczek), w porozumieniu z personelem punktu istnieje możliwość wydawania obiadów do godziny…. Informacja powinna być przekazana w danym dniu do godziny…
 6. W dniach, w których następuje w szkole zmiana planu zajęć, wydawanie posiłków może odbywać się w innych godzinach.  O zmianie godzin wydawania posiłków informuje się z wyprzedzeniem społeczność szkolną poprzez publikację na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.
 7. Uczniowie zgłaszający się do punktu wydawania posiłków  muszą posiadać elektroniczną kartę abonamentową.
 8. Uczniowie są zobowiązani do przyłożenia karty abonamentowej do elektronicznego czytnika znajdującego się przy okienku ekspedycji potraw.
 9. Na podstawie danych, po przyłożeniu przez ucznia karty abonamentowej pracowni kuchni po stwierdzeniu że uczeń posiada wykupiony obiad na dany dzień wydaje posiłek.
 10. Jeżeli po przyłożeniu karty pracownik kuchni stwierdza, że posiłek został już wydany w danym dniu, informuje o tym dyżurującego wychowawcę świetlicy szkolnej, który wyjaśnia sprawę.
 11. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku karty abonamentowej posiłek może być wydany, pod warunkiem, że został wykupiony. W takiej sytuacji pracownik kuchni weryfikuje uprawnienie ucznia do posiłku wyszukując jego nazwisko w elektronicznej bazie abonentów. Uczniowie zgłaszają brak karty wychowawcy świetlicy, mogą otrzymać posiłek wówczas, gdy na danej przerwie wydano już posiłki uczniom posiadającym karty abonamentowe.
 12. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty abonentowej uczeń lub jego rodzice zgłaszają to  w sekretariacie. Karta zostanie wówczas unieważniona. Dla ucznia zostanie wówczas wykonana nowa karta abonamentowa, do czasu jej wykonania uczeń posługiwał się będzie kartą zastępczą. Kartę zastępczą uczeń zwraca w chwili otrzymania nowej karty abonamentowej. Za wykonanie nowej karty pobierana będzie opłata w wysokości nie przekraczającej kosztów jej wytworzenia.
 13. Uczniowie zajmują miejsca wskazane przez dyżurujących pracowników pedagogicznych.
 14. Przy stoliku obiad spożywa tyle osób, ile jest przy nim miejsc.
 15. Zasady bezpieczeństwa i higieny:
 1. w punkcie wydawania posiłków , w godzinach wydawania obiadów, mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz pracownicy pedagogiczni sprawujący nad nimi opiekę,
 2. rodzice (opiekunowie) oczekują na dzieci jedzące obiad przy szatni,
 3. wszyscy korzystający z punktu wydawania posiłków  powinni dbać o ład i porządek,
 4. w trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka w jednym szeregu, bez przepychania się,
 5. uczniowie biegnący na przerwach do punktu, przepychający się w kolejce stanowią zagrożenie bezpieczeństwa innych i mogą być przez dyżurujących pracowników pedagogicznych przesunięci na koniec kolejki,
 6. uczniowie do stołówki wchodzą bez tornistrów i w obuwiu zmiennym,
 7. należy zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku zabrudzenia podłogi należy zgłosić personelowi  lub dyżurującym pracownikom pedagogicznym),
 8. zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać obrzydzających jedzenie słów, gestów i odgłosów),
 9. zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, przysunąć krzesło do stolika),
 10. po skończonym posiłku niezwłocznie opuścić stołówkę,
 11. uczniowie niewłaściwie zachowujący się  otrzymują uwagi do zeszytów spostrzeżeń, które będą brane pod uwagę przy ocenianiu zachowania.

 

§4

Zasady odpłatności za korzystanie z punktu wydawania posiłków

 1. Odpłatność za obiady jest określana przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z dostawcą posiłków na podstawie analizy kosztów dowozu, zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
 2. Opłata za korzystanie z posiłków przez uczniów szkoły obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania oraz koszt dowozu.
 3. Opłata za korzystanie z posiłków przez osoby zatrudnione w szkole obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku.
 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po konsultacji z organem prowadzącym.

 

 1. Pierwszeństwo zakupu abonamentu mają uczniowie którzy korzystają z obiadów dofinansowanych przez GOPS oraz uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej, których rodzice zaznaczyli chęć korzystania z obiadów w karcie zgłoszenia do świetlicy. Rodzice uczniów uczęszczających na świetlice powinni dokonać zakupu w pierwszych dwóch dniach sprzedaży obiadów na dany miesiąc. Brak wpłaty w tych terminach oznacza, że rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy dokonują zakupu obiadów zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 2. O zakupie przez pozostałych uczniów i pracowników szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Opłaty ustalone na podstawie ust. 1 i 2 wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. Dopuszcza się wpłatę w wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły dodatkowych dniach w miesiącu za który opłata jest wnoszona.
 4. Każdorazowo o terminach sprzedaży obiadów informuje się społeczność szkolną poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz na szkolnej stronie internetowej.
 5. Opłata za wrzesień i styczeń wnoszona jest do 15 dnia danego miesiąca.
 6. Opłaty zbierane są przez pracownika administracyjnego szkoły lub inną osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły. Osoby kupujące obiady, płacące gotówką, otrzymują pokwitowanie oraz jednorazowo elektroniczną kartę abonamentową.
 7. Istnieje możliwość opłacania obiadów w formie przelewu na konto PKOBP SA 09102053560000190201949676
 8. Odbiór kart elektronicznych dotyczących obiadów za które zapłacono przelewem odbędzie się w sekretariacie  szkoły.

 

 1. Przelew powinien być dokonany wcześniej, tak aby pieniądze wpłynęły na konto szkoły najpóźniej w przedostatnim dniu miesiąca poprzedzający miesiąc objęty abonamentem.
 2. Nie należy dokonywać opłat przelewem w grudniu za miesiąc styczeń. Opłaty za styczeń, które wpłyną na rachunek szkoły w grudniu zostaną zwrócone na rachunek z którego zostały przelane.
 3. Przed dokonaniem przelewu, w przypadku jeżeli w poprzednim miesiącu były odpisy obiadów, rodzic powinien ustalić telefonicznie ilość odpisów (tel. 84 6981489
 4. Abonament zostanie wydany dziecku po sprawdzeniu przez pracownika czy wpłata została dokonana.
 1. W przypadku osób, które rozpoczną korzystanie z obiadów w trakcie roku szkolnego, przy zakupie obiadów (gotówką lub przelewem) będzie wydana elektroniczna karta zastępcza. Uczeń jest zobowiązany zwrócić kartę zastępczą przy odbiorze karty zawierającej jego imię i nazwisko.
 2. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności w okresie dłuższym niż trzy kolejne dni.
 3. Warunkiem odliczenia jest poinformowanie o nieobecności dziecka lub ucznia pracownika sekretariatu szkoły (telefonicznie lub osobiście).
 4. Zwrot za pojedynczy lub pierwszy dzień nieobecności może być zrealizowany, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona w sekretariacie szkoły najpóźniej niż do godz. 10.00 dnia poprzedzającego wydania posiłku.
 5. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
 6. W przypadku odliczeń, które miały miejsce w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego:
 1. Rodzicom uczniów klas VIII zwrot wypłacany jest w kasie szkoły lub na wskazany rachunek bankowy
 2. Dla uczniów klas I – VII, Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego, koszt obiadów będzie odliczony w miesiącu wrześniu lub na wniosek rodziców zostanie dokonany zwrot niewykorzystanej kwoty  na wskazany rachunek bankowy.
 1. W przypadku obiadów refundowanych przez GOPS, rodzice osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie mają obowiązek zgłosić do sekretariatu szkoły, wychowawców świetlicy lub wychowawcy klasy nieobecność dziecka, podając okres nieobecności.
 2. Każdy uczeń szkoły może zgłosić  wychowawcy, pracownikowi kuchni, że jest w danym dniu głodny i chce skorzystać z posiłku, jeżeli taki będzie jeszcze na stanie kuchni. Posiłki dla takich uczniów będą wydawane na ostatniej przerwie obiadowej.
 3. W przypadku konieczności udzielenia pomocy w formie posiłku, Dyrektor na wniosek rodzica lub wychowawcy informuje o potrzebie udzielenia pomocy ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
 4. O miesięcznym i jednostkowym koszcie zakupu obiadu informuje się rodziców i uczniów przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń mieszczącej się na korytarzu szkoły.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu