RODO

Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego, dotyczy artykułu 13 RODO

Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach, Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów

Inspektor ochrony danych: Łukasz Czupryński, telefon: 84 698 14 89, email: iod@szkolaszpikolosy.pl

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego/ rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego/ rekrutacja uczniów do szkoły/ realizacja obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000) oraz Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku w szkole/oddziale przedszkolnym, dotyczy artykułu 13 RODO

Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach,  Szpikołosy 34,  22-500 Hrubieszów

Inspektor ochrony danych: Łukasz Czupryński, telefon: 84 698 14 89

e-mail: iod@szkolaszpikolosy.pl

Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.

Klauzula informacyjna, dotyczy artykułu 13 RODO,  w związku z realizacją zadań statutowych szkoły/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego

Administratorem podanych danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach, Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów

Inspektor ochrony danych: Łukasz Czupryński, telefon: (84) 698-14-89

e-mail: iod@szkolaszpikolosy.pl

Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej/oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego.

Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 24 maja 2018 r. poz. 1000), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku szkolnego/przedszkolnego a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.