Regulamin – podręczniki

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w bibliotece szkolnej

Rozdział I

§. 1
Postanowienia ogólne.

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „regulaminem”, reguluje:1.1 zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  1.2 tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
  1.3 postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych.
 2. Każdy uczeń i jego rodzic powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia

biblioteki.

 1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
 2. Podręczniki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje na karcie czytelnika.
 3. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza na karcie czytelnika.

Rozdział II

§. 1

Zadania biblioteki podręczników szkolnych.

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne, mające postać papierową
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je    udostępnia.
 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną                                                                                                                                                           część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
  z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Czas otwarcia biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do biblioteki oraz w Internecie.

 

Rozdział III

§. 1

Przyjęcie podręczników na stan szkoły.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole
  w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie faktury.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.
 3. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji celowej winny być użytkowane przez minimum 3 lata.
 4. Materiały ćwiczeniowe są użytkowane przez ucznia przez rok i nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV

§. 1

Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy   uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w bieżącym roku szkolnym.
 2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych
  z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
 4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września.

§. 2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku podręczników składających się
  z kilku części kolejne części podręczników po zarejestrowaniu na stan biblioteki są sukcesywnie wypożyczane.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.
 3. Termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego roku szkolnego.

§. 3

Procedura wypożyczania podręcznika

 1. Na początku roku szkolnego wychowawca przyprowadza uczniów do biblioteki
  w celu wypożyczenia im podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 2. Wychowawca klasy I ma obowiązek zebrania podpisów od rodziców uczniów z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  a w szczególności z informacją o odpowiedzialności za zniszczenie bądź zagubienie podręcznika i materiałów ćwiczeniowych. ( Rozdział V niniejszego Regulaminu) – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez Rodzica egzemplarz oświadczenia, najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego i przekazać Bibliotece.
 4. Wychowawca ma obowiązek poinformować Rodziców, aby przed użytkowaniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili bibliotece.

§. 4

Zmiana Szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
 2. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do uzyskania wpisu na karcie obiegowejzałącznik nr 2, świadczącej o rozliczeniu się ucznia biblioteką szkolną.
 3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V

§. 1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie  książek.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (20 czerwca) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową     okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§. 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
 2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§. 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od Rodziców ucznia zwrotu na podstawie protokołu
  – kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego – załącznik nr 3.
 3. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły.

§. 4

Zwrot podręczników

 1. W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie szkoła może żądać od Rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 2. Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor szkoły.

Rozdział VI

§. 1

Inwentaryzacja.

 1. Inwentaryzacja zasobów biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.
 2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia 01.07 każdego roku szkolnego, celem uzupełnienia zasobów.
 3. Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII

§. 1

Postanowienia końcowe.

 1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i Rodzicom regulaminu biblioteki na każde ich życzenie i udostępnienie regulaminu na stronie internetowej szkoły.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu