Regulamin Serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 8 kwietnia 2023 r

 1. Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin,

Usługodawca zwany dalej Szkołą – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach,
Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów,

Serwis – zbiór stron internetowych działających pod adresem https://szkolaszpikolosy.pl wraz z dowolnymi subdomenami   *.szkolaszpikolosy.pl,

Użytkownik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca
z darmowych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę,

Usługobiorca – Użytkownik, który został zarejestrowany w Serwisie i posiada konto Użytkownika,

Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail.

Konta w serwisie mogą posiadać wyłącznie uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach

 1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tego serwisu internetowego oraz do transakcji związanych z naszymi usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek usługami, które od nas otrzymujesz. Jeśli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów będą sprzeczne z postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą miały pierwszeństwo.

Do publikacji w Serwisie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię Szkoły.
W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Serwisu, użytkownicy powinni powiadomić o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres Administratora.

 1. Wyrażenie zgody

Będąc Usługobiorcą, uzyskując dostęp lub korzystając z tej witryny w inny sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej witryny oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić o wyraźną zgodę.

 1. Własność intelektualna

 • Podmiotem oferującym treści w serwisie oraz będącym ich właścicielem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach, Szpikołosy 34, 22-500 Hrubieszów.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie jest objętych ochroną prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze Szkołą, a wykorzystywanych na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się pobierania, wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się
  w serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji
  z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.
 1. Własność osób trzecich

 • Nasz serwis internetowy może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy treści stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą łącza z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych stron trzecich. Wyrażone opinie lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są przez nas udostępniane lub popierane.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.
 1. Odpowiedzialne użytkowanie

 • Odwiedzając nasz serwis internetowy, wyrażasz zgodę na korzystanie z niego wyłącznie w celach przewidzianych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach, regulacjach i ogólnie przyjętych praktykach internetowych, zasadach współżycia społecznego oraz wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszego serwisu internetowego lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszych stron internetowych do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego lub prowadzić systematyczne lub zautomatyzowane działania związane z gromadzeniem danych na naszym serwisie internetowym lub w związku z nim.
 • Zabrania się Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta osobom trzecim.
 • Usługodawca nie ma prawa zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Kiedy odwiedzający nasz Serwis wysyłają wypełniony formularz kontaktowy lub formularz służący do zapisania dziecka do naszej Szkoły, zbieramy dane widoczne w tych formularzach, a także adres IP odwiedzającego i podpis jego przeglądarki jako pomoc w wykrywaniu spamu, ponadto datę i godzinę wysłania formularza.
 • Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie Serwisu internetowego lub zakłóca działanie lub dostępność którejkolwiek  ze stron Serwisu internetowego, jest surowo zabronione.
 • Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów.
 1. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do stron Serwisu internetowego lub jakiejkolwiek Usługi w niej dostępnej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za takie modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie dostępu do Serwisu lub korzystania z niego lub jakichkolwiek treści, które mogłeś udostępnić w Serwisie. Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli niektóre funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić ani omijać, ani podejmować prób obejścia jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszego Serwisu internetowego.

 1. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyklucza jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Ten Serwis internetowy i cała jego zawartość są udostępniane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym utratę lub uszkodzenie danych, oprogramowania lub bazy danych, utratę lub uszkodzenie mienia lub danych) poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią Serwisu, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

 1. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki, możemy podjąć działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowo lub na stałe zablokować dostęp Usługobiorcom do korzystania z kont użytkowników i/lub wszczęcia działań prawnych przeciwko Tobie.

 1. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejsze Warunki podlegają prawu. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków podlegają jurysdykcji sądów. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne na mocy obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby wprowadzić w życie intencje niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

 1. Dane kontaktowe

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych w Serwisie, oraz poprawności jego działania, Dyrektor Szkoły powołał Administratora Serwisu Internetowego Publicznej Szkoły Podstawowej
w Szpikołosach w osobie nauczyciela Łukasza Czupryńskiego.

Z Administratorem Serwisu można skontaktować się drogą elektroniczną:

e-mail: dostepnosc_cyfrowa@szkolaszpikolosy.pl

Pasek narzędzi ułatwień dostępu