REGULAMIN KONKURSU „MINI PLAYBACK SHOW” Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach 2019/2020 r.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

Gertruda Kasprzak, Magdalena Okońska

 

CELE KONKURS

 popularyzowanie działań artystycznych,

 rozwijanie kreatywności dzieci,

 promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

 rozwijanie zainteresowań uczniów i uzdolnień muzycznych,

 zachęcenie do czynnego udziału w imprezach muzycznych.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest otwarty dla przedszkolaków, uczniów, rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szpikołosach. RODZICE NIE SĄ OCENIANI. Występują w formie zabawowej i integralnej Szkoły.: dziecko- rodzic- szkoła.

 

FORMA KONKURSU:

Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki współczesnej) poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę – imitując ich śpiew i taniec, przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako playbacku, w przygotowanych we własnym zakresie strojach i rekwizytach.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min.  przygotowuje się we własnym zakresie. Jest możliwość występowania w dwóch kategoriach solo i w zespole. Osoba występująca solo, również może występować w zespole. Przygotowanie obejmuje również dostarczenie do organizatorów wybranego utworu na nośniku, jakim jest podpisany imieniem i nazwiskiem pendrive lub udostępnienie na chmurze szkoły.

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

Podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.

Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem nagranie, podkład muzyczny na nośniku lub w chmurze do dnia 06.03.2020 roku. Wszystkie rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

Mile widziana publiczność (3-5 osób) dopingująca swojego faworyta.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 06.03.2020. Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane Jury.

MIEJSCE REALIZACJI:

Główny korytarz szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpikołosach.

TERMIN REALIZACJI:

11.03. 2020 r. godzina 10.00- 12.30

Wszystkie informacje podane będą na tablicy Samorządu Uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.

PRZEBIEG KONKURSU

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy (I, II, III) miejsca w kategorii SOLIŚCI i (I, II, III) miejsca w kategorii ZESPOŁY.

O zwycięstwie uczestnika decyduje WIDOWNIA. Głosy zlicza zwołana przez organizatorów Komisja.

Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury- widowni w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy.

Informacja o kolejności występów zostanie podana na tablicy Samorządu Uczniowskiego. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych na stronie internetowej szkoły.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu